Nacházíte se zde:

Projekty

ZETOR KOVÁRNA

To je tradice a kvalita již od roku 1954. Vyrábíme zápustkové výkovky a rozválcované kroužky z uhlíkatých a legovaných ocelí dle požadavků klienta. Na trhu zápustkových výkovků si udržujeme významnou pozici nejen v ČR, ale i v zemích EU.

Náš tým kvalifikovaných odborníků připraví konstrukční řešení i pro složité projekty, samozřejmostí pro nás je kontrola kvality a doložení certifikátů dle požadavků zákazníka.

 

Kvalita a tradice jako hlavní pilíře společnosti

Každý výrobek je před odesláním klientovi řádně podroben kontrole kvality standardními měřidly a šablonami. Díky efektivnímu řízení procesů vyrobíme až 7000 tun výkovků ročně. Používáme nástroje jako je FMEA, 5S, CmK a TPM, abychom vám zajistili co nejkvalitnější výrobky v co nejkratším čase.

Ocenění

Získali jsme ratingové ocenění Czech Stability Award v rámci hodnocení Czech Top 100, čímž jsme se zařadili mezi nejstabilnější firmy v ČR. Získali jsme také ocenění Czech Business Superbrands a Slovakia Business Superbrands v Česku i na Slovensku.

 

 

    


Od traktorů až ke kovárně

První traktor Z25 jsme zkonstruovali 15. března 1946 s názvem ZETOR.  Slovo vzniklo spojením názvu ZET (používala továrna Zbrojovka Brno)  a koncovkou OR ze slova traktor.

V roce 1954 jsme se začali specializovat na výrobu ložiskových výkovků, jejichž výroba se společně s výrobou výkovků pro traktorový sektor později přesunula do nových výrobních prostor.

 

Vznik ZETOR KOVÁRNA, s.r.o.

V 90.letech byla firma ve složité ekonomické situaci, kterou se podařilo vyřešit až vstupem silného strategického investora. Novým vlastníkem se stala v roce 2002 společnost HTC holding a.s., která investovala dostatek finančních prostředků, aby firmu pozvedla a zachránila před bankrotem.

V roce 2004 vznikla společnost ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. a začala tak nová, úspěšná éra firmy. 


Ochrana životního prostředí je pro nás nezbytností

Naše společnost dbá na ohleduplné chování k přírodě nejen při vývoji nového výrobku, ale také při jeho výrobě. Zabýváme se neustálým zlepšováním ochrany životního prostředí a prevenci znečišťování, snižováním rozsahu environmentálních a energetických dopadů z činností a služeb, udržováním a zlepšováním environmentálního a energetického profilu společnosti, úpravami a nahrazováním stávajících technologií, tak aby byly používány materiály a látky šetrnější k životnímu prostředí vedoucí ke snížení emisí CO2.


Etický kodex ZETOR KOVÁRNA, s.r.o.

 

Nulová tolerance neetického a protiprávního jednání
 • ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. vyznává vysoké mravní hodnoty a zásady a klade důraz na dodržování právních předpisů a zákonných norem.

 • ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. netoleruje jakékoli protiprávní, neetické či nekalé jednání.

 • Každý zaměstnanec je povinen pracovat řádně dle svých sil, znalostí a schopností a vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo ohrozit oprávněné zájmy ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. či jeho majetek.

Ochrana dobrého jména společnosti
 • ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. je společnost s dlouholetou tradicí a jménem.

 • Zaměstnanci dbají na udržení dobrého jména společnosti a vyvarují se jakéhokoli jednání, které by mohlo dobré jméno společnosti ohrozit či poškodit.

 • Zaměstnanci zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu společnosti nelze sdělovat třetím osobám.

Závaznost etického kodexu
 • Etický kodex ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. je závazný nejen pro zaměstnance, ale jeho dodržování bude vyžadováno i od obchodních partnerů ZETOR KOVÁRNA s.r.o.

 • V návaznosti na Etický kodex ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. se přijímá prováděcí směrnice k Etickému kodexu, jejímž cílem je stanovit podrobnější zásady a pravidla pro jeho dodržování a zavedení ve společnosti ZETOR KOVÁRNA, s.r.o.
Závaznost etického kodexu
 • Veškerá svá rozhodnutí při plnění svých pracovních povinností činí zaměstnanci ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. ve prospěch a v souladu s nejlepšími zájmy ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. Zaměstnanci nesmí při výkonu své práce zohledňovat osobní zájmy či prospěch na úkor zájmu a prospěchu ZETOR KOVÁRNA s.r.o..

 • Zaměstnanci nepřijmou či neposkytnou dar či pohoštění, které by mohlo do budoucna vytvářet závazek vůči původci daru nebo pohoštění, nebo jen zdání takového závazku, se zohledněním zdravého rozumu, místních zvyklostí či praxe.

 • Zaměstnancům, obchodním partnerům i zákazníkům ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. je dána možnost upozornit na neetické či podvodné jednání k tomu zavedenými kanály.

 


Kvalita dodavatelů = kvalita produktů = spokojenost zákazníků
 • ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. si je vědom důležitosti lidského potenciálu, nejen v podobě svých zaměstnanců, ale i svých dodavatelů a zákazníků.

 • ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. a její zaměstnanci jsou odborníky ve svém oboru a respektují oprávněné zájmy a požadavky svých obchodních partnerů.

 • Vstřícnost a korektní vztahy jsou základem obchodního úspěchu.

 • Dodavatelé jsou vybírání s vysokou pečlivostí, aby bylo dosaženo maximálního standardu kvality produktů ke spokojenosti zákazníků.

 • Společnost ZETOR KOVÁRNA, s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016
 

 

Abychom zajistili dodržování legislativních, interních a etických norem, dáváme naším zákazníkům, partnerům a zaměstnancům možnost upozornit na případy neetického či podvodného jednání.

 

Pravidla pro nahlášení případů neetického, či podvodného jednání

Oznámení by mělo obsahovat co největší množství konkrétních informací, včetně jmen zúčastněných osob, svědků a ostatních možných zdrojů relevantních informací.

Jakkoliv je upřednostněno adresné oznamování neetického a podvodného jednání, je možné ho učinit i anonymně. Anonymní oznámení však může zkomplikovat či znemožnit řádné prověření a vyšetření celé záležitosti a přijetí řádných opatření.

Veškerá oznámení budou považována za důvěrná.

Oznamovateli bude ze strany ZETOR KOVÁRNA s.r.o. zaručena ochrana před jakoukoliv represí v souvislosti s učiněným oznámením a nebudou tolerovány jakékoliv projevy takového chování.

Je nepřípustné zneužívat tuto proceduru k podávání nepravdivých oznámení. Takové chování nebude tolerováno a v závislosti na závažnosti takového nepravdivého oznámení, může být postoupeno orgánům činným v trestním řízení k dalšímu prošetření.

Původce neanonymního oznámení bude po ukončení vyšetřování seznámen s jeho závěry.

E-mailová adresa: speak-up@zetorkovarna.cz


Projekt spolufinancován Evropskou unií

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: 01_16_061¬_ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA
Název projektu: Snížení energetické náročnosti ZETOR KOVÁRNA, s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010460
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit účinnost při spotřebě energie snížením energetické náročnosti provozu. Realizací projektu se zvýší kvalita životního prostředí.

Představení projektu:


Projekt je zaměřen na dosažení úspor energií modernizací výrobních technologií a realizací dalších energeticky úsporných opatření. Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí a podpoří dlouhodobě udržitelný rozvoj podniku. V rámci projektu bude instalována linka pro tepelné zpracování ocelových výkovků, budou instalována LED svítidla a modernizován indukční ohřev.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.